Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Picture in Pieces;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Picture in Pieces ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die op basis van verkoop op afstand door aanschaf van producten via de website van Picture in Pieces (www.pictureinpieces.com) wordt gesloten;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Gegevens Picture in Pieces

Picture in Pieces VOF;
Koningin Emmakade 92, Den Haag;
KvK-nummer: 80605346
Btw-identificatienummer: 8617.32.923
E-mailadres: info@pictureinpieces.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Picture in Pieces en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Picture in Pieces en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Picture in Pieces voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Picture in Pieces zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien er naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden of afwijkingen van toepassing zijn dan gelden deze slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Picture in Pieces zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Picture in Pieces gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Picture in Pieces niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Picture in Pieces onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Picture in Pieces passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Picture in Pieces daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Picture in Pieces kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Picture in Pieces op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Picture in Pieces zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van Picture in Pieces waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van sommige producten (met uitzondering van in ieder geval de producten zoals omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, en aan Picture in Pieces bekendgemaakte vertegenwoordiger, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Picture in Pieces retourneren, conform de door Picture in Pieces verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht binnen 14 dagen (uitzonderingen beschreven in lid 1 van dit artikel), na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Picture in Pieces. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen retour te sturen. Dit hoeft niet als Picture in Pieces heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Picture in Pieces heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Picture in Pieces dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag van herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Picture in Pieces of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Picture in Pieces de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Picture in Pieces niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Picture in Pieces kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Picture in Pieces dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten:

a. die door Picture in Pieces tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Picture in Pieces producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Picture in Pieces geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Picture in Pieces:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Picture in Pieces niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Picture in Pieces staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Consument aanvaardt dat door de productiemethode van Picture in Pieces de eigenschappen van de aangeleverde afbeelding(en) kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.
 2. De consument verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product en is zelfstandig verantwoordelijk voor het afdoende en in de juiste kwaliteit aanleveren van de benodigde bescheiden, waaronder de te gebruiken afbeelding en/of foto.
 3. Picture in Pieces staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking van UV-straling en andere omgevingsfactoren.
 4. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de consument recht op herstel of vervanging van het product. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.
 5. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het uitvoeren van de opdracht door Picture in Pieces kan met zich meebrengen dat er werken van derden in de zin van de Auteurswet of enig ander door een intellectueel eigendomsrecht beschermd werk wordt verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen en beeldmerken) door Consument mag slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende.
 2. Consument staat er voor in dat:

a. Hij bevoegd is om Picture in Pieces de opdracht te geven een afbeelding, foto, tekening of logo te gebruiken in het productie- en leveringsproces en

b. Dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Consument vrijwaart Picture in Pieces voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms)recht terzake door de consument bestelde producten.

 • Picture in Pieces vrijwaart de consument voor aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms)recht terzake afbeeldingen afkomstig uit de door Picture in Pieces aangeboden fotobank. Deze vrijwaring geldt niet indien de consument het bestelde product gebruikt voor enige uiting in het openbaar. Het is de consument slechts toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal van Picture in Pieces te gebruiken voor privégebruik en in huiselijke kring. In geen geval mag auteursrechtelijk beschermd werk van Picture in Pieces worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt. Indien specifieke productvoorwaarden of afwijkingen van toepassing zijn dan gelden deze slechts alleen als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Picture in Pieces zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op website van Picture in Pieces afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woord- en beeldmerken komen toe aan Picture in Pieces. De aan Picture in Pieces toekomende intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de website van Picture in Pieces.
 • De inhoud van de website van Picture in Pieces mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Picture in Pieces.
 • In het geval de consument een afbeelding, waarvan de auteursrechten aan Picture in Pieces toekomen, zonder toestemming van Picture in Pieces openbaar maakt en/of verveelvoudigd, is de consument gehouden een onmiddellijk opeisbare contractuele boete te voldoen van 300 % van de oorspronkelijke verkoopprijs. Picture in Pieces behoudt zich het recht voor om daarnaast in een procedure aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Picture in Pieces zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Picture in Pieces het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Picture in Pieces zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Picture in Pieces.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Picture in Pieces tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Picture in Pieces bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Picture in Pieces biedt de mogelijkheid om vooraf te betalen middels Ideal. De consument dient tenminste 50% van het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen of de consument instemt met volledige betaling vooraf, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Picture in Pieces te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Picture in Pieces is gewezen op de te late betaling en Picture in Pieces de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Picture in Pieces gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Picture in Pieces beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Picture in Pieces.
 3. Bij Picture in Pieces ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Picture in Pieces binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Picture in Pieces is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat doordat Picture in Pieces uitgaat van door de consument foutief verstrekte informatie, tenzij Picture in Pieces bekend was met de onjuistheid van deze informatie.
 2. Picture in Pieces is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt.
 3. Picture in Pieces is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook die ontstaat door het gebruik van het product door de consument, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Picture in Pieces.
 4. Wanneer Picture in Pieces aansprakelijk is voor schade bij de consument als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Picture in Pieces worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Picture in Pieces en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.